Contact_Organization:
OCWSU
Contact_WorkPhone:
414-570-8210
Contact_FAX:
414-570-8215
Contact_Email:
och2o@water.oak-creek.wi.us
Date:
04/16/15

Contact_Organization:
OCWSU
Contact_WorkPhone:
414-570-8210
Contact_FAX:
414-570-8215
Contact_Email:
och2o@water.oak-creek.wi.us
Date:
04/16/15

Contact_Organization:
OCWSU
Contact_WorkPhone:
414-570-8210
Contact_FAX:
414-570-8215
Contact_Email:
och2o@water.oak-creek.wi.us
Date:
04/16/15

Contact_Organization:
Contact_WorkPhone:
Contact_FAX:
Contact_Email:
Date:
04/16/15

Contact_Organization:
Contact_WorkPhone:
Contact_FAX:
Contact_Email:
Date:
04/16/15

Contact_Organization:
Contact_WorkPhone:
Contact_FAX:
Contact_Email:
Date:
04/16/15

Contact_Organization:
CH2M HILL
Contact_WorkPhone:
414-847-0238
Contact_FAX:
414-272-4408
Contact_Email:
tony.myers@ch2m.com
Date:
04/17/15

Contact_Organization:
Preload, LLC
Contact_WorkPhone:
502-962-2262
Contact_FAX:
Contact_Email:
enapier@preload.com
Date:
04/21/15

Contact_Organization:
Contact_WorkPhone:
Contact_FAX:
Contact_Email:
Date:
04/22/15

Contact_Organization:
Builders Exchange of Wisconsin
Contact_WorkPhone:
414-763-1520
Contact_FAX:
414-763-2800
Contact_Email:
milwaukee@bxwi.com
Date:
04/23/15

Contact_Organization:
bidocean
Contact_WorkPhone:
970-256-4411
Contact_FAX:
970-347-9704
Contact_Email:
eric@bidocean.com
Date:
04/24/15

Contact_Organization:
Dodge Data & Analytics
Contact_WorkPhone:
800-328-4542
Contact_FAX:
800-768-5594
Contact_Email:
christine.allen@mhfi.com
Date:
04/24/15

Contact_Organization:
dodge data & analytics
Contact_WorkPhone:
630-520-0421
Contact_FAX:
630-286-8211
Contact_Email:
herb.weyerstrahs@construction.com
Date:
05/01/15

Contact_Organization:
Contact_WorkPhone:
Contact_FAX:
Contact_Email:
Date:
05/07/15

Contact_Organization:
Contact_WorkPhone:
Contact_FAX:
Contact_Email:
Date:
06/24/15

Contact_Organization:
Contact_WorkPhone:
Contact_FAX:
Contact_Email:
Date:
11/25/15

Contact_Organization:
Contact_WorkPhone:
Contact_FAX:
Contact_Email:
Date:
08/10/16