Contact_Organization: OCWSU
Contact_WorkPhone: 414-570-8210
Contact_FAX: 414-570-8215
Contact_Email: och2o@water.oak-creek.wi.us
Date: 01/15/14

Contact_Organization: A.W. Oakes & Son, Inc.
Contact_WorkPhone: 262-886-4474
Contact_FAX: 262-886-1897
Contact_Email: mnewholm@awoakes.com
Date: 01/16/14

Contact_Organization: Willkomm Excavating & Grading
Contact_WorkPhone: 262-878-0877
Contact_FAX: 262-878-1337
Contact_Email: jmueller0877@sbcglobal.net
Date: 01/16/14

Contact_Organization: Bradford Contractors LLC
Contact_WorkPhone: 262-716-3399
Contact_FAX: 262-539-3045
Contact_Email: brad.sanderson@bradfordcontractors.com
Date: 01/16/14

Contact_Organization: Super Excavators, Inc.
Contact_WorkPhone: 262-252-3200
Contact_FAX: 262-252-8079
Contact_Email: jeff@superexcavators.com
Date: 01/16/14

Contact_Organization: D.F. Tomasini Contractors, Inc.
Contact_WorkPhone: 262-820-8300
Contact_FAX: 262-820-8400
Contact_Email: dft@dftomasini.com
Date: 01/17/14

Contact_Organization: Reesmans Excavating and Grading, INC.
Contact_WorkPhone: 262-539-2124
Contact_FAX: 262-539-2665
Contact_Email: estimating@reesmans.com
Date: 01/17/14

Contact_Organization: First Supply
Contact_WorkPhone: 414-571-7672
Contact_FAX: 414-571-7651
Contact_Email: mhassforth@1supply.com
Date: 01/17/14

Contact_Organization: GLOBE CONTRACTORS, INC.
Contact_WorkPhone: 262-246-0600
Contact_FAX: 262-246-0730
Contact_Email: bob@globecontractors.com
Date: 01/17/14

Contact_Organization: BidClerk
Contact_WorkPhone: 8777376482
Contact_FAX: 3122757197
Contact_Email: govbids@bidclerk.com
Date: 01/17/14

Contact_Organization: Mid City Plumbing and Heating, Inc.
Contact_WorkPhone: 262-781-5940
Contact_FAX: 262-781-4005
Contact_Email: tzoulek@midcityplumbing.com
Date: 01/17/14

Contact_Organization: Vinton Construction
Contact_WorkPhone: 920-682-0375
Contact_FAX: 920-682-2838
Contact_Email: info@vintonwis.com
Date: 01/20/14

Contact_Organization: MJ Construction, Inc.
Contact_WorkPhone: 414-760-3320
Contact_FAX: 414-760-3350
Contact_Email: sklomsten77@gmail.com
Date: 01/20/14

Contact_Organization: Advance Construction Inc.
Contact_WorkPhone: 920-434-3978
Contact_FAX: 920-434-6228
Contact_Email: advconst@sbcglobal.net
Date: 01/20/14

Contact_Organization: Bidtool
Contact_WorkPhone: 800-872-7878
Contact_FAX: 630-214-3924
Contact_Email: plans@bidtool.net
Date: 01/20/14

Contact_Organization: Milwaukee Builders Exchange
Contact_WorkPhone: 414-778-4100
Contact_FAX: 414-778-4119
Contact_Email: cwoychik@agc-gm.org
Date: 01/20/14

Contact_Organization: Builders Exchange of Wisconsin
Contact_WorkPhone: 414763-1520
Contact_FAX: 414763-2800
Contact_Email: milwaukee@bxwi.com
Date: 01/20/14

Contact_Organization: HD Supply Water Works
Contact_WorkPhone: 262-786-5186
Contact_FAX: 262-786-4240
Contact_Email: dan.szalacinski@hdsupply.com
Date: 01/21/14

Contact_Organization: Payne & Dolan, Inc.
Contact_WorkPhone: 262-524-1837
Contact_FAX: 262-513-1633
Contact_Email: twinter@payneanddolan.com
Date: 01/22/14

Contact_Organization: All-Ways Contractors, Inc.
Contact_WorkPhone: 414-412-5596
Contact_FAX: 262-789-1920
Contact_Email: batch@allwaysinc.com
Date: 01/23/14

Contact_Organization: UPI, LLC
Contact_WorkPhone: 262-548-9451
Contact_FAX: 262-548-0904
Contact_Email: mike@upiconstruction.com
Date: 01/23/14

Contact_Organization: Professional Landscape
Contact_WorkPhone: 262-338-6461
Contact_FAX: 262-338-6462
Contact_Email: dlproscape@yahoo.com
Date: 01/23/14

Contact_Organization: CLC Inc.
Contact_WorkPhone: 414-397-9892
Contact_FAX: 262-242-7593
Contact_Email: edevereux@WI.RR.COM
Date: 01/24/14

Contact_Organization: The Kuehne Company
Contact_WorkPhone: 414-764-4340
Contact_FAX: 414-764-4434
Contact_Email: kuehnecompany@aol.com
Date: 01/24/14

Contact_Organization: Ferguson Waterworks
Contact_WorkPhone: 262-691-8890
Contact_FAX: 262-691-8890
Contact_Email: joshua.triebenbach@ferguson.com
Date: 01/24/14

Contact_Organization: metropolitan services, inc.
Contact_WorkPhone: 262 424-8620
Contact_FAX: 262 796-1032
Contact_Email:
Date: 01/24/14

Contact_Organization: Rodriguez Construction
Contact_WorkPhone: 262-544-6110
Contact_FAX: 262-544-6926
Contact_Email: mrodriguez41689@yahoo.com
Date: 01/27/14

Contact_Organization: Rawson Contracting, LLC
Contact_WorkPhone: 262-695-2900
Contact_FAX: 262-695-2380
Contact_Email: aservi@rawsonllc.com
Date: 01/27/14

Contact_Organization: Reed construction data
Contact_WorkPhone: 800-424-3996
Contact_FAX: 800-467-2860
Contact_Email: anjali.verma@reedbusiness.com
Date: 01/28/14

Contact_Organization: American Sewer Services, Inc
Contact_WorkPhone: 262-673-3100
Contact_FAX: 262-673-4300
Contact_Email: dbamsewer@yahoo.com
Date: 01/29/14

Contact_Organization: barrcade flasher
Contact_WorkPhone: 414 - 764-1790
Contact_FAX: 414 - 764-9563
Contact_Email: bfsinc4@aol.com
Date: 01/29/14

Contact_Organization:
metropolitan services, inc.
Contact_WorkPhone:
262 424-8620
Contact_FAX:
262 796-1032
Contact_Email:
Date:
01/29/14

Contact_Organization:
BARICADE FLASHER
Contact_WorkPhone:
414 764-1790
Contact_FAX:
414 764-9563
Contact_Email:
BFSINC4@AOL.COM
Date:
01/30/14

Contact_Organization:
The Kuehne Company
Contact_WorkPhone:
414-764-4340
Contact_FAX:
414-764-4434
Contact_Email:
kuehnecompany@aol.com
Date:
01/30/14

Contact_Organization:
Ferguson Waterworks
Contact_WorkPhone:
2626918890
Contact_FAX:
26266914837
Contact_Email:
joshua.triebenbach@ferguson.com
Date:
01/30/14

Contact_Organization:
Contact_WorkPhone:
Contact_FAX:
Contact_Email:
Date:
01/30/14

Contact_Organization:
Contact_WorkPhone:
Contact_FAX:
Contact_Email:
Date:
01/30/14

Contact_Organization:
Contact_WorkPhone:
Contact_FAX:
Contact_Email:
Date:
02/13/14

Contact_Organization:
Contact_WorkPhone:
Contact_FAX:
Contact_Email:
Date:
02/13/14

Contact_Organization:
Time Warner Cable
Contact_WorkPhone:
414-277-4045
Contact_FAX:
Contact_Email:
wis.engineering@twcable.com
Date:
02/18/14

Contact_Organization:
Contact_WorkPhone:
Contact_FAX:
Contact_Email:
Date:
02/20/14